(5-CHLORO-2-IODOPHENYL)(2-FLUORO-6-METHOXYPHENYL)METHANONE [ 1233025-91-6 ]