2-(4-METHYLPHENYL)-6-PHENYL-4H-THIOPYRAN-4-YLIDENE-PROPANEDINITRIL-1,1-DIOXIDE [ 135215-38-2 ]