6-Benzoxazolecarbonylchloride, 2-methyl- [ 202195-57-1 ]