1-MYRISTOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE [ 20559-16-4 ]