2-[(4-ethylamino-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methyl-p ropanenitrile [ 21689-84-9 ]