disodium 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate [ 72705-26-1 ]

Associated Products
 92-36-4
4-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)benzeneamine