N-(4-((1E,22E)-4-((E)-4-((2-ETHYL-6-TOLYL)(PHENYL)AMINO)STYRYL)STYRYL)PHENYL)-N-(2-ETHYL-6-TOLYL)BENZENAMINE [ 954497-18-8 ]

Associated Products
 254897-50-2
4,4'-(1,4-Phenylenedi-2,1-Ethenedily)Bis[N-(2-Ethyl-6-Methylphenyl)-N-Phenyl-Benzenamine
 21715-90-2
N-Hydroxy-5-Norbornene-2,3-Dicarboxylic Acid Imide(HONB)
 4546-04-7
Tetraethyl P-Xylylenediphosphonate