1,3-BIS(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)IMIDAZOLIUM CHLORIDE [ 141556-45-8 ]

Cas Number: 141556-45-8
Product Code
138610
Product Name
1,3-BIS(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)IMIDAZOLIUM CHLORIDE
Cas Number
141556-45-8
Molecular Formula
C21H25ClN2
Product Synonyms
1,3-DIMESITYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE
trimethylphenyl
CAS No 412013-51-5 Molecular Structure
412013-51-5
110193
1-[3-(CHLOROMETHYL)-2,4,6-TRIMETHYLPHENYL]ETHANONE
CAS No 20434-87-1 Molecular Structure
20434-87-1
150712
3,6-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,4,2,5-dioxadiazine
CAS No 34688-71-6 Molecular Structure
34688-71-6
142304
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile
CAS No 16939-28-9 Molecular Structure
16939-28-9
108195
N-(2,4,6-TriMethylphenyl)benzenesulfonaMide, 97%
CAS No 478980-04-0 Molecular Structure
478980-04-0
156556
ALLYLCHLORO[1,3-BIS(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)IMIDAZOL-2-YLIDENE]PALLADIUM(II), 98
CAS No 3901-04-0 Molecular Structure
3901-04-0
146063
2-phenyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetic acid
CAS No 34522-40-2 Molecular Structure
34522-40-2
144798
N,N-Dimethyl-4-[(3,4,5-trimethylphenyl)azo]benzenamine
CAS No 10074-13-2 Molecular Structure
10074-13-2
134779
[3-(MERCAPTOMETHYL)-2,4,6-TRIMETHYLPHENYL]METHANETHIOL
CAS No 301224-40-8 Molecular Structure
301224-40-8
153928
(1,3-BIS-(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)-2-IMIDAZOLIDINYLIDENE)DICHLORO(O-ISOPROPOXYPHENYLMETHYLENE)RUTHENIUM
CAS No 211935-08-9 Molecular Structure
211935-08-9
152058
Ethanone, 2-chloro-1-(2,3,4-trimethylphenyl)-
CAS No 141120-63-0 Molecular Structure
141120-63-0
142194
5-FLUORO-O4-(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)-2'-DEOXYURIDINE
CAS No 444788-89-0 Molecular Structure
444788-89-0
142195
5-FLUORO-O4-(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)-2'-O-METHYLURIDINE
CAS No 20050-15-1 Molecular Structure
20050-15-1
148555
(R)-(1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethyl)amine
CAS No 51719-67-6 Molecular Structure
51719-67-6
110714
2-(3,4,5-triMethylphenyl)acetic acid
CAS No 202277-65-4 Molecular Structure
202277-65-4
112319
2,3-Bis(2,4,6-trimethylphenylimino)butane
imidazolium
CAS No 97404-02-9 Molecular Structure
97404-02-9
145079
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
CAS No 244193-52-0 Molecular Structure
244193-52-0
140621
3-METHYL-1-OCTYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE
CAS No 475575-45-2 Molecular Structure
475575-45-2
153691
1-BUTYL-2,3-DIMETHYLIMIDAZOLIUM BROMIDE
CAS No 145022-44-2 Molecular Structure
145022-44-2
138910
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
CAS No 174645-81-9 Molecular Structure
174645-81-9
152940
1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HEXAFLUOROAN
CAS No 77061-58-6 Molecular Structure
77061-58-6
145078
2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
CAS No 244193-50-8 Molecular Structure
244193-50-8
140618
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
CAS No 145022-45-3 Molecular Structure
145022-45-3
138912
1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE
CAS No 39043-53-3 Molecular Structure
39043-53-3
146147
2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazolium acetate
CAS No 18462-64-1 Molecular Structure
5,6-DICHLORO-1-ETHYL-3-SULFOBUTYL-2-(3-(5,6-DICHLORO-1-ETHYL-3-SULFOBUTYL BENZIMIDAZOLINYLIDENE-1-PROPENYL) BENZIMIDAZOLIUM HYDROXIDE, INNER SALT,SODIUM SALT
CAS No 63175-96-2 Molecular Structure
63175-96-2
138788
5,6-DICHLORO-1-ETHYL-2-METHYL-3-(3-SULFOBUTYL)BENZIMIDAZOLIUM INNER SALT
CAS No 157310-73-1 Molecular Structure
157310-73-1
105015
1-propenyl-2,3-diMethyliMidazoliuM hexafluorophosphate
CAS No 32634-35-8 Molecular Structure
32634-35-8
141821
5-CYANO-1-ETHYL-2-METHYL-3-(4-SULFOBUTYL)BENZIMIDAZOLIUM BETAINE
CAS No 139143-09-2 Molecular Structure
139143-09-2
138353
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
CAS No 35935-34-3 Molecular Structure
35935-34-3
142435
1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM IODIDE
CAS No 370865-89-7 Molecular Structure
370865-89-7
142705
1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM DICYANAMIDE
CAS No 404001-50-9 Molecular Structure
1-HEXADECYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM BIS(TRIFLUOROMETHYLSULFONYL)IMIDE
CAS No 244193-56-4 Molecular Structure
244193-56-4
143157
1-DECYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE
CAS No 171058-17-6 Molecular Structure
171058-17-6
140099
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
CAS No 350493-08-2 Molecular Structure
350493-08-2
153689
1-n-butyl-2,3-dimethylimidazolium bistrifluoromethylsulfonylamide
CAS No 342573-75-5 Molecular Structure
342573-75-5
142240
1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM ETHYL SULFATE