Chemsigma International Co., Ltd.

Supply Advanced Chemicals

1075705-01-9

1075705-01-9

4-fluoro-2-Methoxy-5-nitroaniline


Chemsigma Email

Skype: RD_Chem

Add: Room 11C, Building WenHui, No.101, Street CaoChangMen, Nanjing

Mrs Julie

Tel: +86-25-58748998

Mrs Cathy

Tel: +86-25-58746998

Miss Andy

Tel: +86-25-58745998

Mrs Sally

Tel: +86-25-587429982,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane [ 3964-18-9 ]

3964-18-9

2,3-Dimethyl-2,3-Dinitrobutane

7-Hydroxy-N,N,N-Trimethyl-2-Naphthalenaminium Methyl Sulfate [ 377734-55-9 ]

377734-55-9

7-Hydroxy-N,N,N-Trimethyl-2-Naphthalenaminium Methyl Sulfate

4-[(2-Ethyl-6-Methylphenyl)Phenylamino]-Benzaldehyde [ 256660-20-5 ]

256660-20-5

4-[(2-Ethyl-6-Methylphenyl)Phenylamino]-Benzaldehyde

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid [ 71675-87-1 ]

71675-87-1

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid

1075705-01-9