Chemsigma International Co., Ltd.

Supply Advanced Chemicals

150812-21-8

150812-21-8

2-Amino-5-[(4-fluorobenzyl)amino]-1-nitrobenzene

Boiling Point: 217.9(℃)
Density: 1.39 (g/cm3)

Chemsigma Email

Skype: RD_Chem

Add: Room 11C, Building WenHui, No.101, Street CaoChangMen, Nanjing

Mrs Julie

Tel: +86-25-58748998

Mrs Cathy

Tel: +86-25-58746998

Miss Andy

Tel: +86-25-58745998

Mrs Sally

Tel: +86-25-587429984-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid [ 71675-87-1 ]

71675-87-1

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid

2-Nitropropane(2-NP) [ 79-46-9 ]

79-46-9

2-Nitropropane(2-NP)

4,4'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenedily)bis(p-methoxybenzenyl)Benzenamine [ 119586-43-5 ]

119586-43-5

4,4'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenedily)bis(p-methoxybenzenyl)Benzenamine

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT) [ 89797-68-2 ]

89797-68-2

5-Ethylthio-1H-Tetrazole(ETT)

150812-21-8