Chemsigma International Co., Ltd.

Supply Advanced Chemicals

529-34-0

529-34-0

Alpha-Tetralone

Melting Point: 5-6(℃)
Boiling Point: 127/13mmHg(℃)
Refractive index: 1.5675-1.5695
Density: 1.096(g/cm3)
Solubility: insoluble
Hazard Codes Hazard Symbols: ?Xn:Harmful;

Chemsigma Email

Skype: RD_Chem

Add: Room 11C, Building WenHui, No.101, Street CaoChangMen, Nanjing

Mrs Julie

Tel: +86-25-58748998

Mrs Cathy

Tel: +86-25-58746998

Miss Andy

Tel: +86-25-58745998

Mrs Sally

Tel: +86-25-58742998


(2-Ethyl-6-methylphenyl)diphenylamine  [ 256660-16-9 ]

256660-16-9

(2-Ethyl-6-methylphenyl)diphenylamine

Lauroyl-L-Glutamic-α, γ-Dibutylamide [ 63663-21-8 ]

63663-21-8

Lauroyl-L-Glutamic-α, γ-Dibutylamide

4,4'-(1,4-Phenylenedi-2,1-Ethenedily)Bis[N-(2-Ethyl-6-Methylphenyl)-N-Phenyl-Benzenamine [ 254897-50-2 ]

254897-50-2

4,4'-(1,4-Phenylenedi-2,1-Ethenedily)Bis[N-(2-Ethyl-6-Methylphenyl)-N-Phenyl-Benzenamine

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid [ 71675-87-1 ]

71675-87-1

4-Amino-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid

529-34-0,Tetralone,naphthalenone 529-34-0|C10H10O|1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone; 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone; 1-Tetralone; α-Tetralone; a-Tetralone